روند و فازهای طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای سفارشی

Print Friendly, PDF & Email
متن پله ها: 
نیاز سنجی بر اساس اطلاعات داده شده توسط شرکت ها
تهیه پیش فرم ها وفلوچارت ها و برآورد هزینه و مدت زمان پیاده سازی
عقد قرارداد
پیاده سازی نرم افزار
تست نرم افزار و گرفتن تاییدیه های لازم جهت استقرار
استقرار نرم افزار
پشتیبانی