موارد سفارشی نرم افزار حقوق و دستمزد بیتا

Print Friendly, PDF & Email
امکان مشاهده فیش حقوقی - امکان مشاهده لیست حقوق ماهیانه و ساعت کارکرد پرسنل - امکان در خواست وام – امکان مشاهده لیست واریزی های حقوق پرسنل - امکان مشاهده گردش حساب شخصی - امکان مشاهده کارکرد پرسنل
امکان محاسبه حقوق و صدور فیش حقوق و ارسال برای پرسنل توسط کارمندان تعریف شده – امکان تهیه فایل بیمه توسط کارمندان تعریف شده – امکان تهیه فایل مالیات توسط کارمندان تعریف شده
قسمت های سفارشی را می توان براساس نیاز خریداری نمود.