موارد سفارشی نرم افزارمدیریت منابع انسانی و پرسنلی بیتا

Print Friendly, PDF & Email
امکان ثبت و مدیریت کارکرد پرسنل در طول روز برای بدست آوردن ساعت مفید پروژه ها - تایید مازاد کارکرد پرسنل
امکان در خواست مرخصی ، امکان مشاهده و تایید مرخصی توسط مدیر ، امکان ورود کارکرد پرسنل در صورت فعال بودن ورود کارکرد بر اساس پروژه جهت بهای تمام شده و..
در خواست مرخصی از طریق پیامک و دربافت آن توسط نرم افزار و دادن هشدار به مدیر نرم افزار و پس از بررسی دادن جواب تاییدیه مرخصی به فرد درخواست کننده
امکان ثبت شیفت به صورت شبانه روزی در طول سال و انتساب این شیفت ها به پرسنل – محاسبه کارکرد بر اساس شیفت های شبانه روزی
امکان تعریف چارت سازمانی - تایید مرخصی توسط کارمندان تعریف شده – امکان محاسبه حقوق و انجام امور حقوق توسط کارمندان تعریف شده – امکان مدیریت کارکرد پرسنل توسط کارمندان تعریف شده و..