روند کلی نرم افزار حقوق و دستمزد بیتا

Print Friendly, PDF & Email
متن پله ها: 
تعریف حکم حقوق پرسنلی
دریافت کارکردماهانه پرسنل
ورود اطلاعات وام
ورود جریمه و پاداش
محاسبه حقوق ماهیانه
پرفراژ حقوق
گزارشات متنوع