روند کلی نرم افزارمنابع انسانی ومدیریت پرسنلی

Print Friendly, PDF & Email
متن پله ها: 
تعریف پرسنل
تعریف شیفت های کاری
انتساب شیفت به پرسنل
صدور کارت پرسنلی
تخلیه ی دستگاه ساعت
تایید درخواست های مرخصی و ماموریت
محاسبه کارکرد روزانه و ماهانه
گزارشات متنوع پرسنلی